Español - Mapudungun

Aparte (adj. adv.)

wichu. / Aparte, uno por uno (adv.): wichuke