Español - Mapudungun

Angosto. Delgado

pichirume. / Muy angosto. Obtruido (adj): nguëf